Informuję, że w dniu 25 luty 2016 roku w Sejmie

odbyło się I-wsze czytanie projektu nowelizacji o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie.

Projekt ten zakłada m.in. utworzenie Funduszu Odszkodowawczego za szkody wyrządzone

w uprawach rolnych. Fundusz ten byłby odpowiedzialny m.in. za szacowania szkód oraz wypłatę odszkodowań z funduszy uzyskanych od Skarbu Państwa i kół łowieckich.

W dniu dzisiejszym przeprowadziłem wspólnie z Łowczy Okręgowym kol. D. Zalewskim symulację

kosztów jakie poniesie Nasze Koło w przypadku wejścia w życie tego projektu.

Mając na uwadze:

kwotę bazową ceny żyta, kategorie obwodów łowieckich, ilość dzierżawionych obwodów 

roczna składka jaka Nasze Koło będzie musiało wpłacić na konto w/w funduszu wyniesie około 25 tys. zł.

Projekt został skierowany do prac w Komisji Sejmowej.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w kolejnej rozprawie sądowej z powództwa pana W.K. skierowanej przeciwko Naszemu Kołu.

Na rozprawie nie doszło do porozumienia się stron i czeka Nas kolejna(e)  rozprawa(y).

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W dniu 19 luty 2016 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.

Wg w/w rozporządzenia gęstość populacji dzika po wykonaniu odstrzału w 50-cio kilometrowym pasie przygranicznym ma wynieść 0,5 dzika/km2,  tj . 5 dzików na 1000 ha.

Treść rozporządzenia

Powyższe dotyczy również Naszych obwodów łowieckich.

 

Odstrzału maja dokonać członkowie poszczególnych kół łowieckich.

O dalszych informacjach w powyższych sprawach będą koledzy powiadamiani na bieżąco.

Prezes