1970 rok

Koło liczy 14 członków i 4 kandydatów. W związku z ciężką zimą działalność Koła ukierunkowana jest na intensywne dokarmianie zwierzyny. Prowadzi się szeroko zakrojone rozmowy z młodzieżą i władzami terenowymi celem wykorzystania wszystkich środków niesienia pomocy zwierzynie. 20 kwietnia na ręce dyrektorów PGR w Solance i Gierkinach zarząd składa pisemne podziękowanie za udzieloną pomoc rzeczową i sprzętową. Ostra zima mimo pomocy, spowodowała spadek ilości sarn i zajęcy. 18 października kol. Stanisław Pietrzyk jako pierwszy w powiecie kętrzyńskim dokonał odstrzału łosia byka o wadze 245 kg.

1971 rok

Trwa praca z młodzieżą. Koło przydziela opiekunów z ramienia Koła do kolejnych szkolnych kół LOP. Wybudowano magazyn paszowy w obwodzie nr. 18. Opracowano ramowy plan pracy strażnika łowieckiego. Do kasy Koła za pozyskaną zwierzynę wpłynęło w ciągu roku 32439 zł.

1972 rok

W obwodzie nr 17 odłowiono 52 zające. Koło wykonuje i rozmieszcza na obwodzie 18 sztuczne wiklinowe gniazda lęgowe dla kaczek w ilości 80 szt. Stwierdzono duże zasiedlenie gniazd. W maju w obwodzie nr 18, w ramach zwalczania szkodników łowieckich wyłożono 700 szt. jaj zatrutych fosforem. W czasie prac na poletku grupa myśliwych znalazła jeszcze żywego dzika na wnyku, zaczepionego za gwizd. Zatrudniono drugiego strażnika łowieckiego. W sierpniu na obwodzie nr. 18 wybudowano magazyn-piwnicę na okopowe. W ciągu roku pozyskano: łoś - 2 szt.; dziki - 14 szt.; sarny - 3 szt.; zające - 104 szt.; kaczki - 43 szt.; Urządzenia łowieckie na stanie Koła: paśniki dla zwierzyny grubej - 25 szt.; paśniki dla zajęcy - 34 szt.; lizawki - 11 szt.; magazyny na karmę - 2 szt.; Na dokarmianie zwierzyny z gromadzkich Rad Narodowych Kołu otrzymało 4000 zł.

kronika 1972
PRZERWA W POLOWANIU ZBIOROWYM

1973 rok

24 stycznia w obwodzie nr. 18 strażnik łowiecki ujął kłusownika ze schwytaną na wnyk sarną. Sąd wymierzył kłusownikowi karę 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, 200 zł grzywny oraz 100 zł zwrotu poniesionych strat. W marcu opracowano perspektywiczny plan zagospodarowania obwodów na lata 1974 - 1978 w zakresie renowacji remiz śródpolnych i poletek osłonowo karmowych. W maju przeprowadzono egzamin ze znajomości podstawowych dokumentów regulujących działalność PZŁ i sprawdzian strzelecki na strzelnicy. W powiatowych zawodach strzeleckich zespół Koła w składzie: S. Pietrzyk, A. Brzeziński i K. Jurkowski zajmuje pierwsze miejsce. 14 lipca na Wojewódzkich Mistrzostwach Strzeleckich w Ostródzie kol. Stanisław Pietrzyk zajmuje pierwsze miejsce. Ukazuje się zarządzenie ML i PD na mocy którego koła łowieckie przejmują gospodarkę łowiecką od Administracji Lasów Państwowych. Koło posiada 5 psów ras myśliwskich. 22-23 września w Mrągowie odbywa się teleturniej łowiecki trzech województw Olsztyn-Koszalin-Szczecin. W turnieju odgrywania sygnałów łowieckich nasze województwo reprezentują członkowie naszego Koła: J. Beker, J. Ocepa, i F. Smoliński. 2 października dla usprawnienia działalności strażników łowieckich zakupiono im rowery z okresem używalności na 4 lata. W polowaniu zbiorowym uczestniczy w charakterze gościa gen. bryg. K. Stec. Za wysokie wskaźniki osiągnięć w gospodarce łowieckiej Koło zostaje wyróżnione przez Wojewódzka Radę Łowiecką dyplomem uznania. W związku ze wzmożoną ochroną łowisk, w bieżącym roku odstrzelono następujące ilosci szkodników łowieckich: lisy - 24; psy - 63; koty - 76; jenoty - 6; szkodniki skrzydlate - 109; zdjęto wnyków - 28. Na prośbę zarządu Koła Nadleśnictwo w Srokowie przekazuje Kołu w dzierżawę część gajówki w miejscowości Zacisze. Koło w czynie społecznym przeprowadziło jej remont. Staraniem koleżanki Anny Melinn i kolegi Władysława Juchniewicza do wystroju wnętrza pozyskano ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku trofea myśliwskie.

kronika 1973
DOM MYŚLIWSKI KOŁA ŁOWIECKIEGO PRZY OSWOP - LAS "DZIADKA"

1974 rok

Nadleśnictwo Srokowo przekazuje Kołu 5150 zł. na dokarmianie zwierzyny. 10 lipca Łowczy Powiatowy prowadzi planowe wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Rady Łowieckiej w naszym Kole. W posiedzeniu tym biorą udział prezesi i łowczowie kół łowieckich powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciele Urzędu Powiatowego i Administracji Lasów Państwowych. W sezonie pozyskano: łosie - 1 szt.; dziki - 16 szt.; sarny - 15 szt.; zające - 7 szt.; lisy - 16 szt.; kaczki - 95 szt. Urządzenia łowieckie: paśniki dla zwierzyny grubej - 57 szt.; lizawki - 44 szt.; karmniki dla zajęcy - 42 szt.; karmniki dla kuropatw - 10 szt. magazyny na karmę - 3 szt.; piwnice na okopowe - 2 szt.; ambony - 16 szt. Koło uprawia 15 poletek karmowych o powierzchni 7,39 ha.

1975 rok

Koło liczy 21 członków. 27 kwietnia zarząd Koła wyznacza przedstawicieli Koła do szacowania szkód wyrządzanych przez dziki w płodach rolnych. 15 lipca w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju następuje rozwiązanie Powiatowych Rad Łowieckich. 1 sierpnia ukazuje się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie, dziki, jelenie i daniele. 15 grudnia wchodzi w życie Rozporządzenie ML i PD nr 208 w uznające wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.

kronika 1975
ŁOŚ STRZELONY PRZEZ kol. Ryszarda Żebrowskiego

1976 rok

Następuje zmiana numeracji obwodów łowieckich i tak obwód nr 17 otrzymuje nr 3, obwód nr 18 otrzymuje nr 12. Numeracja ta jest utrzymywana do dziś. W ramach ochrony łowisk odstrzelono 139 szkodników łowieckich. 23 czerwca został przez Zarząd Wojewódzki PZŁ do reprezentacji województwa olsztyńskiego na zawody ogólnopolskie wytypowany nasz kolega A. Brzeziński.

1977 rok

24 stycznia w związku z obfitymi opadami śniegu zostają wstrzymane wszystkie polowania. Wyjazdy w teren organizuje się w celu dokarmiania zwierzyny i zwalczania szkodników łowieckich. Uchwalono 100 zł premię dla myśliwych zabierających na polowania zbiorowe własne rodowodowe psy myśliwskie. W obwodzie nr 3 pojawiły się jelenie.

1978 rok

Koło liczy 24 członków. 10 kwietnia zarząd podejmuje decyzję o likwidacji domku myśliwskiego w gajówce "Zacisze". Kolejna mroźna i śnieżna zima. Utworzyła się ponad metrowa pokrywa śnieżna. W ciągu trzech miesięcy zimy utrzymywała się cały czas temperatura w granicach -25 do -10 stopni. Warunki te spowodowały bardzo niekorzystną sytuację dla bytującej zwierzyny. Koło podjęło akcję intensywnego dokarmiania. Zakupiono dodatkowe ilości karmy. Oczyszczano ze śniegu dojścia do paśników, łamano na oziminach pokrywy lodowe tworzące się na śniegu. włączono do akcji młodzież i władze administracyjne.

1979 rok

24 stycznia ukazuje się pismo ML i PD dopuszczające odstrzał od 1 lutego do 15 marca, objętych dotychczas ochroną jastrzębi gołębiarzy i myszołowów włochatych, ze względu na wyrządzanie przez nie dużych szkód wśród zwierzyny drobnej, osłabionej ciężkimi warunkami ostrej zimy. W obwodzie nr 12 wybudowano magazyn - szopę na karmę dla zwierzyny. 31 grudnia Dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza przekazuje Kołu na własność samochód ciężarowy Star - 25 o przebiegu 10000 km.

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019