1960 rok

29 lutego ukazuje się rozporządzenie ministra Leśnictwa i Przemysłu drzewnego w sprawie strażników łowieckich. Koło wprowadza jednoroczny staż dla kandydatów na myśliwych. 3 stycznia na polowaniu zbiorowym kol. W. Bartkowski strzelił rysia. Następuje znaczny wzrost pogłowia saren przy dalszym spadku pogłowia zajęcy. W listopadzie pada rekordowy odyniec o wadze 230 kg po wypatroszeniu. Na dokarmianie w okresie zimy Koło zgromadziło: siano - 2,50 ton; owies - 1 tona; poślad zbożowy - 3 tony; okopowe - 3 tony;.

kronika 1960

WYKŁADANIE PASZY DLA ZWIERZYNY - kol. Antoni Brzeziński

1961 rok

12 września ukazuje się zarządzenie Zarządu Głównego PZŁ o zatrudnieniu strażników łowieckich przez koła . 12 października ukazuje się Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie. Koło pracuje z młodzieżą szkolną popularyzując idee łowiectwa i ochrony przyrody. Dzieciom wyróżnionym w konkursach Koło organizuje zabawę noworoczną połączoną z wręczeniem upominków.

1962 rok

Koło liczy 25 członków. Przywiązuje się dużą wagę do lepszej uprawy poletek, gromadzenia większej ilości karmy. Zwiększono kontrolę łowisk w celu likwidacji wnykarstwa, odstrzału drapieżników i szkodników łowieckich. Lisem, jako zwierzyną łowną myśliwi nie interesują się. Odstrzeliwuje się go, traktując jako szkodnika i drapieżnika. Stany zwierzyny wg. przeprowadzonej inwentaryzacji: sarny kozły - 60 szt; sarny kozy - 90 szt; sarny koźlęta - 45 szt; dziki - 70 szt; zające 1400 szt; kuropatwy - 160 szt; borsuki - 31 szt; lisy - 52 szt.

1963 rok

Koło liczy 28 członków. Notuje się dalszy spadek liczebności zajęcy i dzikich kaczek. Za główną przyczynę uważa się mechanizację i chemizację rolnictwa. Na zimowe dokarmianie zakupiono: siano - 5 ton; owies - 6 ton; poślad zbóż - 3 tony.

1964 rok

Zarysowało się wyraźne obniżenie zagospodarowania obwodów łowieckich. Koło przejawia małą aktywność. Zarząd mało prężny. Zwiększone odstrzały doprowadziły do obniżenia pogłowia sarn. Jeden z naszych obwodów zostaje przekazanych dla Koła Łowieckiego "Szarak" w Kętrzynie. W kole pozostają trzy obwody o łącznej powierzchni 20 774 ha. Na jednego myśliwego przypada 611 ha obwodu.

1965 rok

Walne Zgromadzenie w dniu 28 marca podejmuje uchwałę o podziale Koła. 14 członków pozostaje w naszym kole, pozostali podjęli uchwałę o utworzeniu nowego koła o nazwie "Słonka" z siedzibą w Srokowie. Majątek Koła podzielono równomiernie na wszystkich myśliwych i kandydatów. Koło przy OS WOP otrzymuje obwód 34A o pow. 7732 ha., (523 ha na myśliwego), KŁ "Słonka" obwody 20 i 24 o łącznej powierzchni 13042 ha (522 ha. na myśliwego). Wpisowe do Koła 500 zł, składka członkowska 30 zł. miesięcznie. Ustalono, że każdy myśliwy aby być dopuszczony do polowań, powinien w ramach likwidacji szkodników łowieckich uzyskać 21 punktów przy następujących założeniach: za strzelenie wrony siwej - 1pkt.; za sroki - 2 pkt.; za psa - 4 pkt.; za kota - 4 pkt.; jastrząb gołębiarz - 5 pkt.; krogulec - 2 pkt. Jako rekompensatę za zwalczanie szkodników członek Koła otrzymuje zwrot zużytej amunicji w ilości za każdy punkt - jeden nabój śrutowy. Obwód podzielono na pięć rejonów do zwalczania szkodników i walki z kłusownictwem. Rejony te przydzielono poszczególnym myśliwym. Za odstrzał kaczki myśliwy wpłaca do Koła 50 zł. Na wniosek naszego Koła Mazurska Rada Łowiecka organizuje w Kętrzynie kurs dla selekcjonerów z powiatu kętrzyńskiego. Koło nabyło psa rasy Jagdterier z rodowodem.

1966 rok

W obwodzie nr 17 zatrzymano dwóch kłusowników którzy skłusowali zające. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Kętrzynie kłusownicy zostali skazani na 8 miesięcy pozbawienia wolności. Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie sezonu łowieckiego organizowano z udziałem żon myśliwych. W kwietniu Koło zostaje zbiorowym członkiem Ligi Ochrony Przyrody. Zakupiono kolejnego psa rasy Jamnik z rodowodem. Koło bierze aktywny udział w organizowaniu wystawy trofeów łowieckich w kętrzyńskim zamku. Na zorganizowanych przez Powiatową Radę Łowiecką zawodach strzeleckich Koło zajmuje pierwsze miejsce. Indywidualnie pierwsze miejsce zajął nasz kolega Pietrzyk Stanisław, drugie również członek naszego Koła Rogóż Józef. Kol. W. Ostapczuk i W. Łaszkiewicz wyznaczeni zostali na strażników łowieckich. 26 czerwca Krajowy Zjazd Delegatów wprowadza zmiany w regulaminie polowań, zakazując używania do polowań psów ras innych niż myśliwskie. 13 listopada Koło organizuje dochodową zabawę, zarobione pieniądze w kwocie 5000 zł. przeznacza na zagospodarowanie łowisk. W bieżącym roku pozyskano: dziki - 1 szt.; sarny - 17 szt.; zające - 125 szt.; kaczki - 18 szt.;

kronika 1966
KOSZENIE TRZCIN NA POKRYCIE PAŚNIKÓW

1967 rok

W obwodzie nr. 17 zatrzymano kłusownika ze skłusowaną przy pomocy psa sarną. Sąd Powiatowy w Kętrzynie skazał go na 6 miesięcy pozbawienia wolności zawieszając wykonanie kary na jeden rok. Zakupiono psa rasy Wyżeł neimiecki z rodowodem. W celu pełniejszej ochrony łowisk w porozumieniu z Gromadzką Radą Narodową powołano sześciu społecznych opiekunów łowisk.

1968 rok

Koło organizuje w Solance dochodową zabawę. Uzyskane pieniądze w kwocie 3000 zł. przeznacza na zagospodarowanie łowisk. Kolegium Odznaczeń PZŁ wyróżniło "Brązowym medalem za Zasługi w Realizacji Zadań Polskiego Łowiectwa" koleżankę Annę Mellin i dwóch kolegów: F. Przygodzkiego i W. Łaszkiewicza.

kronika 1968

GRATULACJE OD KOLEGÓW Z KOŁA PRZYJMUJE Anna Mellin

1969 rok

Zarząd Koła zawiera umowę z Przedsiębiorstwem "Las" na odłów żywych zajęcy. Zawarcie umowy i odłów zajęcy jest podstawą uzyskania dotacji z Zarządu Wojewódzkiego PZŁ na zatrudnienie strażnika łowieckiego. 1 września zostaje zatrudniony na pełnym etacie strażnik łowiecki. 20 września i 6 listopada trwają rozmowy z przewodniczącymi Gminnych Rad Narodowych o sprawach ochrony łowisk i dokarmiania zwierzyny. W wyniku tych rozmów GRN w Skandawie przekazuje Kołu 1300 zł., a GRN w Srokowie 1500 zł. na dokarmianie i ochronę zwierzyny.

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019