1951 rok

1.10.1951 wpisanie Koła do rejestru kół łowieckich w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Powiatowego w Kętrzynie. Koło liczy 13 członków. Składka członkowska wynosi 110 zł rocznie. Myśliwy przybywający na polowanie zbiorowe zabiera z sobą 2 naganiaczy, płacąc im po 15 zł dziennie. Zające pozyskane dostarcza się do punktu skupu w Skandawie lub w Kętrzynie. Punkty skupu płacą po 20 zł za sztukę. Pieniądze otrzymują myśliwi, stosownie do ilości strzelonych zajęcy. Na polowaniach zbiorowych strzelano średnio po 10 zajęcy na strzelbę.

1952 rok

Na obszarze powiatu kętrzyńskiego stwierdzono chorobę zajęcy - tularemię. W związku z tym wstrzymano polowania na zające. Dnia 12 listopada wchodzi w życie dekret o prawie łowieckim z 29 października 1952 roku. Członkowie Koła posiadali następujące rodzaje broni myśliwskiej: Sztucer "Mauzer" szt. 4; Dryling szt. 2; Dubeltówka szt. 10 w tym jedna dziwerówka i pięć kurkówek. Do sztucerów wykorzystywano amunicję wojskową, do drylingów amunicji brak.

1953 rok

W związku z dalszym utrzymywaniem się tularemii wśród zajęcy Mazurska Rada Łowiecka poleca w dniach 20-25 stycznia dokonać odstrzału sanitarnego zajęcy. Odstrzelono 600 zajęcy. Odstrzał zabezpieczała komisja sanitarna służby weterynaryjnej z Kętrzyna. Podwyższono składkę członkowską do 30 zł miesięcznie. Kpt. Antoni Komborski jako pierwszy w Kole zdaje egzamin na selekcjonera. W lasach w pobliżu Jegławki i Wilczyn pojawiły się wilki. Od lipca zaczyna obowiązywać nowa odznaka organizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego. Na jednego myśliwego przypada 2363 ha łowisk. Tentuta dzierżawna w zależności od kategorii wynosi 20-30 gr. za ha. łowiska. Cena jednego naboju śrutowego wynosi 1,80 zł/szt.; 1 kg. śrutu kosztuje 6,50 zł; 100 g. prochu - 17,50 zł; 100 szt. spłonek - 25,00 zł.

1954 rok

Na polowaniu zbiorowym odstrzelono 2 wilki. Koło liczy 22 członków. Dnia 22 sierpnia Krajowy Zjazd Delegatów uchwala zakaz polowania na zające w kotły. W bieżącym roku Koło rozpoczyna organizowanie zbiorowych polowań na dziki. Po raz pierwszy organizuje polowanie zbiorowe na kaczki. W 14 strzelb strzelono 97 kaczek. W sezonie średni odstrzał na jednego myśliwego wyniósł: kaczki 80 szt., zające 70 szt.

1955 rok

W ramach czynu społecznego Koło bierze udział w sadzeniu lasu. W bieżącym roku pozyskano następującą liczbę zwierzyny: dziki - 60 szt. (10zł/kg); sarny - nie polowano; zające 600 szt. (25zł/szt.); dzikie gęsi - 80 szt.; dzikie kaczki - 800 szt. pieniądze uzyskane za dziki i zające w 25% przeznaczono na dokarmianie zwierzyny.

kronika 1955

1956 rok

Wybudowano 4 paśniki dla sarn i rozpoczęto ich dokarmianie. Ujęto trzech myśliwych z koła nr 1 w Kętrzynie którzy w obwodzie nr 24 z udziałem leśniczego polowali nielegalnie na dziki. Za czyn ten zostali wykluczeni z Polskiego Związku Łowieckiego. 21 października Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką do podjęcia starań, aby posiadaną broń służbową przez leśników, zastąpić bronią krótką. Jednocześnie Zjazd zaleca kołom łowieckim stworzenie ulgowych warunków dla terenowych pracowników administracji lasów państwowych, zwłaszcza dla robotników leśnych, gajowych i leśniczych ułatwiając im wstępowanie do PZŁ.

1957 rok

9 września Naczelna Rada Łowiecka wprowadza Regulamin Polowań. Koło rezygnuje z dzierżawy dwóch obwodów łowieckich i przekazuje je do dyspozycji Mazurskiej Rady Łowieckiej. Przyczyna - niedobór środków finansowych na prowadzenie gospodarki łowieckiej. Średnio na myśliwego przypada 1640 ha obwodu. Podwyższono składkę do 60 zł miesięcznie. Ujęto kłusownika zakładającego wnyki na dziki. Kara - grzywna 5000 zł na rzecz koła. W obwodzie nr 20 ujęto dwóch obywateli z Kętrzyna z nielegalnie pozyskanym dzikiem. Za czyn ten dobrowolnie wpłacili na rzecz koła 7000 zł.

1958 rok

Skład socjalny członków Koła: żołnierze zawodowi - 10; leśnicy - 2; pracownicy umysłowi - 7; robotnicy - 2; rolnicy 3;. Na terenie obwodów zamieszkuje 9 -ciu myśliwych. W dniach 30-31.08. Krajowy Zjazd Delegatów ustala podział łowisk zajęczych na dwie kategorie "A" i "B". Polowania na zające mogą być organizowane w każdym sezonie na innej części łowiska. Ponadto Zjazd uchwala zasadę, że ubita zwierzyna czarna i płowa stanowi własność Koła. Nadmierne rozmnożenie drapieżników skrzydlatych powoduje duże straty wśród zwierzyny drobnej. Organizuje się zbiorowe wyjazdy w celu odstrzału drapieżników. Wiosną wyłożono 400 jaj zatrutych fosforem. Obserwuje się duży spadek liczebności zajęcy.

1959 rok

Koło przekazuje obwód łowiecki nr 22 o powierzchni 5968 ha. dla Koła Łowieckiego Korsze a przejmuje obwód nr 34 o powierzchni 7732 ha. 17 czerwca sejm PRL uchwala Ustawę "O hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim". Dnia 15 października w chodzi w życie Statut Zrzeszenia PZŁ. 11 listopada Naczelna Rada Łowiecka ustanawia ramowy statut koła łowieckiego. 16 grudnia Naczelna Rada Łowiecka ustala zabronione sposoby polowania. Na obwodzie nr 34 pojawiły się objęte całoroczną ochroną łosie.

Aby przejąć do interesującego dziesięciolecia należy kliknąć na datę

1951-1959     1960-1969      1970-1979      1980-1989
1990-1999      2000-2009      2010-2019